Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook in kleine concentratie reeds kleursverandering kunnen teweegbrengen; terecht wordt daarom deze reactie in den laatsten tijd door de meeste onderzoekers geschuwd.

Een tweede oorzaak is deze, dat in werkelijkheid niet alle tumoren ulcereeren, zoodat bloedverlies zal uitblijven, gelijk men dat bv. bij den scirrhus kan waarnemen.

Ten slotte kan het bloed zóóver afgebroken worden, dat de oxydasereacties negatief uitvallen en ons alleen het spectroscopisch onderzoek overblijft om de brokstukken van het haemoglobine, in 't bizonder het haematoporphvrine, aan te toonen. Op het belang der spectroscopische methode is in ons land in 't bizonder door STEENSMA1) en SNAPPER2) in verschillende mededeelingen de aandacht gevestigd. Dat er inderdaad lijders aan maag- of darmcarcinoom voorkomen met negatieve benzidine-reactie, maar duidelijke spectroscopische haematoporphyrinestreep in het faeces-extract blijkt uit de mededeelingen van den laatsten ten duidelijkste en kan ik nog eens aan het volgende geval illustreeren:

Mej. A., 49 jr.; door obductie vastgesteld carcinoom van het colon sigmoideum met buitengewoon uitgebreide metastaseering in de lever, zoodat de klachten van den kant van dit orgaan tijdens het leven geheel op den voorgrond stonden.

Geregeld werd in de ontlasting naar bloed gezocht. Éénmaal staat in de ziektegeschiedenis opgeteekend, dat metbenzidine een verkleuring werd waargenomen, waarvan het twijfelachtig was, of zij als een positieve reactie beschouwd mocht worden. Overigens viel deze proef steeds negatief uit. Daarentegen werd herhaaldelijk in het ijsazijn-aethylacetaatextract der faeces met het spectroscoop een duidelijke haematoporphyrinestreep gezien.

') Nederl. Tijdschrift v. Geneeskunde, 1913.

2) Nederl. Tijdschrift v. Geneeskunde, 1915 en '18. Archiv. f. Verdauungskrankheiten, Bd. 25, 1919.

Sluiten