Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

carcinoom, evenmin als bij normale personen konden deze schrijvers het haematine aantoonen.

Het scheen mij niettemin van belang dit onderzoek nogmaals bij mijn patiënten te verrichten, aangezien uit den aard der zaak de Hamburgsche onderzoekers niet in 't bizonder op maligne tumoren hebben gelet.

Ik heb hun resultaten slechts kunnen bevestigen. In geen der 60 onderzochte gevallen was het mogelijk de haematine resp. haemochromogeenstrepen met het spectroscoop aan te toonen.

Ik meen hieruit te mogen besluiten, dat het carcinoom geen aanleiding geeft tot die wijze van bloedafbraak, waarbij haematine in het serum optreedt.

C, Bepaling van het bilirubinegehalte van het serum.

Een nauw verband tusschen bloed- en galkleurstof wordt tegenwoordig algemeen aangenomen. De overgang van haemoglobine in bilirubine buiten de levercellen om is zoowel bij den mensch als in het experiment goed te volgen,

(Troisier '), Mc, Nee 2), Whipple en Hooper 3), Hijmans

van den bergh4) en was ook reeds lang geleden door vlrchow5) gezien.

Gevoegd bij andere feiten is deze kennis aanleiding geweest tot het ontstaan van de meening, dat icterus buiten de lever om tot stand kan komen : haematogene icterus.

Het is hier niet de plaats uitvoerig op dit veel omstreden vraagstuk in te gaan. Voor ons is alleen van belang dat

') Thèse de Paris, 1910.

2) Medizinische Klinik, 1913.

3) Journ. of exper. Medecine, Vol. 17.

*) Gallenfarbstoff im Blut, 1918.

5) Virchows Arcliiv, Bd. I, 1843.

Sluiten