Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anaemiƫn, waar deze methode tot nu toe in hoofdzaak is toegepast.

Men moet zich bovendien afvragen, welke beteekenis aan het bij ieder mensch voorkomend bilirubine in het bloed moet worden toegekend. Wordt het alleen maar overgebracht van de plaatsen van bloedafbraak naar de lever om daar uitgescheiden te worden of secerneeren de levercellen een zekere hoeveelheid in de bloedcapillairen, terwijl het grootste gedeelte der door haar gevormde galkleurstof door de galwegen wordt afgevoerd? Of is het beenmerg de plaats van bestemming voor het serumbilirubine om daar bouwstoffen voor de vorming van het haemoglobine te leveren?

Onze vrijwel totale onbekendheid van de wijze, waarop de synthese van de laatstgenoemde stof door het lichaam plaats vindt, maakt het niet mogelijk hier verder dan tot veronderstellingen te komen.

Aangezien in t bizonder bij het maagcarcinoom een opvallend laag bilirubinegehalte kon worden geconstateerd en, zooals boven is uiteengezet, juist hier vrijwel steeds bloedverlies langs het darmkanaal plaats vindt, moet men de overweging onder het oog zien, of niet het verlies van zooveel haemoglobine er voor aansprakelijk zou kunnen worden gesteld. Het zou daarom de moeite loonen bij anaemiƫn door bloedverlies (traumata, ulcera ventriculi met haematemesis etc.) het galkleurstofgehalte van het serum te bepalen. Dergelijke onderzoekingen zijn, voor zoover mij bekend is, tot nu toe niet op grootere schaal verricht; het is daardoor niet mogelijk deze hypothese nu reeds aan de werkelijkheid te toetsen.

D. Het aantoonen van andere ontledingsprodukten van het haemoglobine in het bloed.

Het is wel zeker, dat het bilirubine niet de eenige stof is, die bij bloedafbraak ontstaat en als zoodanig in vermeerderde

Sluiten