Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stapeling van ijzer in het orgaan en hoe soms na splenectomie een verhoogde uitscheiding van dit element met de urine en faeces is waargenomen (BAYER '), M.SCHMIDT2), CHEVALLIER3) In nauwkeurige onderzoekingen hebben AUSTIN en PEARCE4) dit laatste echter niet kunnen bevestigen. Bij proefnemingen over een grooter aantal dagen uitgestrekt dan door ASHER en zijn navolgers was geschied, werden vöör en na de miltexstirpatie geen verschillen van beteekenis geconstateerd. Nieuwe en talrijke onderzoekingen zullen moeten uitmaken, wie in dezen gelijk heeft.

Nog een andere verklaring van het verhoogd ijzergehalte van lever en milt is gegeven. Neemt men aan, dat het bij de destructie der roode bloedlichaampjes vrijkomende ijzer voor een deel opnieuw gebruikt wordt voor de nieuwvorming van het haemoglobine (kringloop van het ijzer), dan is het denkbaar, dat bij zwak regeneratievermogen van het beenmerg het Fe langer dan normaal in de milt blijft liggen, zoodat deze stof langzamerhand in dit orgaan, later ook in de lever, zal worden opgehoopt. Op deze mogelijkheid is indertijd door QlIINCKE 5) en PETERS 6) gewezen bij gevallen van cachexie (tuberculose), waar zij de siderosis dezer organen op deze wijze achten te zijn ontstaan Aangezien deze mededeelingen uit een tijd stammen, toen het bloedonderzoek nog niet een stadium van ontwikkeling had bereikt, dat lichte graden van verhoogde bloeddestructie konden worden aangetoond, is het onzeker of hunne verklaring de juiste is.

Veronderstelt men ten slotte, dat het voedselijzer (of eventueel als medicament toegediend ijzer) gebruikt wordt voor

') Mitteilungen a. d. Grenzgebietend. Medizinu. Chirurgie, Bd. 21,1910.

2) 1 c.

3) l. c.

4) Studies fr. the Rockefeller Institute f. medic. Research, V.21, 1915.

5) D. Archiv f. klin. Medizin, Bd. 27, 1880.

6) D. Archiv f. klin. Medizin, Bd. 32, 1883.

Sluiten