Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter vaststelling van siderosis van organen kan men van twee methoden gebruik maken. Vooreerst, en dat is door de meeste onderzoekers gedaan, kan men door histo-chemische reacties het Fe aantoonen, waardoor het zoogen. gemaskeerde ijzer (o.a. in de kern aanwezig) verborgen blijft. Gemeenlijk gebruikt men voor deze reacties het ferro-cyaankali + zoutzuur of het zwavelammonium, ofschoon MC. CALLUM1) aantoonde, dat door deze middelen het protoplasma reeds zoodanig wordt aangetast, dat ook gemaskeerd Fe aan het licht komt.

De meeste onderzoekers meenen, dat bij aanwending dezer histo-chemische methoden een hoeveelheid ijzer bepaald wordt (eigenlijk is het een schatting), die in een vaste verhouding staat tot de totale quantiteit, in de cel aanwezige Fe, zoodat siderosis op deze wijze steeds zal worden geconstateerd (HUECK2). Herinnerd mag echter worden aan de opvatting van BROWN 3), SPRUNT, COLWELL en HAGAN 4) en R. MACKENZIE WALLIS 5), dat onder bepaalde omstandigheden, b.v. bij autolyse, bij de haemochromatosis bij diabète bronzé, te voren door histochemisch onderzoek niet aantoonbaar, wel in de cel aanwezig ijzer, nu door deze methode aan het licht wordt gebracht. Ter anderer zijde vermelden ROQUE, CHALIER en NOVÉ-JUSSERAND6), hoe zij hebben kunnen waarnemen, dat in een bepaald stadium van zijn chemische ontwikkeling het haemosiderine met ferrocyaankali en zoutzuur geen blauwkleuring meer geeft. Men mag uit deze feiten afleiden, dat groote voorzichtigheid geboden is, indien men uit sterk uitvallende histochemische reacties tot een verhoogd ijzergehalte van een orgaan wil besluiten. Ik

') Ergebnisse der Physiologie, Bd 7, 1903.

2) Zieglers Beitrage z., allgetn. Pathol. u. pathol. Anatomie, Bd. 54,1912.

3) Journ. of experiment. Medecine, V. 12, 1910.

<) Journ. of experiment. Medecine. V. 16, 1912.

s) Quarterly Journ. of Medecine, V. 7, 1913-' 14.

6) Journ. de Physiol. et de Pathol. générale, T. 15, 1913.

Sluiten