Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als een verschijnsel van, zij het dan ook niet normale, regeneratie opgevat moet worden. Nog geenszins opgelost is echter de herkomst der korrels; veelal wordt aan de kern gedacht, anderen beschouwen ze als eigenaardige protoplasma producten. Zeker is, dat men in hetzelfde praeparaat gewoonlijk naast de korreling andere abnorme eigenschappen van het bloedlichaampje kan aantreffen : polychromatophilie, kernhoudendheid, HOWELL'sche lichaampjes, CABOT'sche ringen, vitale korreling. Ook in het beenmerg zijn geregeld eenige dergelijke cellen te vinden, terwijl NAEGELI hetzelfde voor embryonaal bloed heeft geconstateerd.

Bij de meest verschillende soort van anaemiën kan men basophiel gekorrelde erythrocyten na korter of langer zoeken in het praeparaat vinden; zelfs zijn zij wel bij oogenschijnlijk geheel gezonde personen gezien. De meeste bekendheid hebben zij toch verkregen bij de loodintoxicatie, de acute, maar vooral de chronische, waar zij een belangrijken steun voor de diagnose leveren.

Ook bij de anaemie van het carcinoom wordt deze korreling door verschillende onderzoekers beschreven. BARADULIN ') vermeldt haar bij 5 van zijn 72 gevallen, die allen minder dan 2.000.000 erythrocyten hadden.

Bij de door mij onderzochte patiënten nam ik enkele keeren dit symptoom waar;

1. Ca ventriculi: Hb,gehalte 46 °/0, r.bl.1. 2.800.000, lichte

basophile korreling.

2. Ca ventriculi : Hb.gehalte 36 %• r.bl.1. 2.800.000 enkele

basophiel gekorrelde erythrocyten.

Slechts bij 2 gevallen met sterke anaemie werd basophile korreling aangetroffen. Bij 43 andere patiënten werd het verschijnsel tevergeefs gezocht.

') l.c.

Sluiten