Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een duidelijk toegenomen vitale korreling voorkomt, die bij de pernicieuze anaemie de hoogste graden bereikt. Een evenredigheid met de sterkte der bloedarmoede laat zich daarbij niet vaststellen. Bij anaemiƫn door uitwendig bloedverlies wordt gewoonlijk een toename der korreling gezien, die zich binnen matige grenzen houdt. Uitzonderingen komen op dezen regel voor.

Bij lijders aan maligne tumoren, valt het op, dat over het algemeen lage getallen worden gevonden, ofschoon enkele zich niet aan dezen regel houden. In 't bizonder is gelet op eenige patiƫnten met tumormetastasen in het beenderenstelsel. Een invloed daarvan is niet te miskennen, al is deze ook in het eene geval veel duidelijker uitgesproken dan in het andere. Dat hier een bizondere mergprikkeling in het spel is, is zeer waarschijnlijk te achten.

Een onderscheid tusschen tumoren met uitwendig bloedverlies en degene, waarbij dat niet aangenomen kan worden, komt slechts in sommige gevallen tot uiting. Het overwicht der maagcarcinomen, die een zoo groot percentage der lijders aan kwaadaardige gezwellen in een kliniek voor inwendige ziekten vormen, belemmert echter een juist overzicht.

Toch schijnt het mij toe, dat vergel ij king der eerste en tweede tabel de conclusie toelaat, dat over 't algemeen bij het carcinoom slechts weinig vitaal gekorrelde roode bloedlichaampjes worden aangetroffen.

G. Invloed van bizondere prikkels.

In de tegenwoordige bloeiperiode der functioneele diagnostiek verwondert het niet, dat men ook bij de studie van het beenmerg gezocht heeft naar middelen, die een indruk konden geven van de functie en de reservekracht van dit zoo belangrijke orgaan. Evenwel, terwijl men voor talrijke

Sluiten