Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geneigd zou zijn verhoogde bloeddestructie uit te sluiten, terwijl niettemin in milt en lever ijzer opgestapeld ligt en ons dringt een zoodanig proces aan te nemen. In hoever ook bij het ontbreken van siderosis lienis et hepatis niettemin haemolyse in meer dan normale mate in het spel zou zijn, is voorloopig niet met zekerheid te zeggen. Onze oogenblikkelijke kennis van dit vraagtuk bewijst ons niet het bestaan van dergelijke toestanden.

De uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van het beenmerg bij het carcinoom geven den indruk, dat dit orgaan niet haar normale activiteit ten toon spreidt. De nadruk moet daarbij gelegd worden op de resultaten, die met de methode van de bepaling van den zuurstofverbruiksindex en met die der vitale korreling zijn verkregen. De overige middelen, die ons in dezen ten dienste staan, brengen te zelden duidelijke afwijkingen aan het licht. Alleen herinner ik aan het onderzoek van BlERFREUND, dat èn door het niet twijfelachtige van zijn uitkomsten èn door het uitgebreide, daarbij bewerkte materiaal, in dezen eveneens gewicht in de schaal legt.

Ofschoon uitzonderingen voorkomen, blijken èn de zuurstofverbruiksindex èn de vitale korreling, beide als een uiting van de aanwezigheid van jonge bloedcellen in de circulatie te beschouwen, bij het carcinoom niet of in mindere mate toegenomen te zijn dan bij de anaemiën van anderen oorsprong. Wij mogen, naar het mij toeschijnt, hieruit afleiden, dat het regeneratievermogen van het beenmerg bij het carcinoom beperkt is, waardoor herstel der anaemie wordt belemmerd.

Over de oorzaak dezer mergbeschadiging worden wij door mijn onderzoek niet ingelicht. Dat zij een steun kan vormen voor de opvatting, dat toxische processen bij maligne tumoren in het spel zijn, spreekt van zelf, bewezen wordt deze vergiftiging hierdoor niet. Mogelijk ware het toch ook, dat dit

Sluiten