is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot de geneeskundige topographie en statistiek van Gouda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorheen, verkrijgbaar. De grootste liefhebberij der Gouwenaars is visschen; de behoeftige verschaft zich nog menigmaal daarmede eenen goeden maaltijd: voor velen de beste, die hun ooit ten deel valt. Jammer en beklagenswaardig is het, dat het visschen veelal met misbruik van sterken drank gepaard gaat, en vele visschers beschonken huiswaarts tuimelen.

Aardappelen. Deze door de Voorzienigheid aan het menschdom geschonkene aardvrucht is het ware manna des volks. Zonder aardappelen zouden onze behoeftige ingezetenen oneindig veel meer te lijden hebben, dan de Israëliten immer in de woestijn hebben geleden. Deze weldaad der Voorzienigheid, aan Europa in eenen tijd geschonken, waarin zij minder noodig scheen, voldeed daardoor zooveel te meer aan hare hooge bestemming, want het menschdom had den tijd, haar als voedsel te leeren waarderen en er zich aan te gewennen, voor de nood daar was, die het volk eerst jaren later moest treffen. De aardappel was en is het middel, dat de dreigende verwarring en vernieling van welvaart, als onweerswolken over Europa hangende, tot hiertoe afgeleid, en uitbarstingen verhoed heeft, die vroeg of laat zullen plaats grijpen. In het belang van het menschdom moet men wenschen, dat de teelt van dat voedsel nimmer moge belemmerd , noch het gebruik door belasting bezwaard worde.

De hoedanigheid der aangevoerde, hier in geIjj uik zijnde aardappelen, is doorgaans goed en