is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot de geneeskundige topographie en statistiek van Gouda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De overtuiging, dat een verbeterd armwezen hier ter stede eene dringende behoefte was, had ten gevolge, dat in 1830 eene vereeniging der geestelijken van alle gezindheden en een gelijk getal notabelen uit alle gemeenten, de Israëlitische niet uitgesloten, tot stand kwam. Met geene geringe inspanning en opoffering van tijd, werd door die vereeniging een plan van armverzorging tot stand gebragt, waarvan men zich veel goeds konde en mogt beloven: godsdienst en menschlievendheid waren de grondslagen, waarop men bouwen wilde ; verzorging van den wezentlijke arme en zijne zedelijke verbetering, de doeleinden, waarnaar men streefde. In het geheel heerschte dezelfde geest, als in het prijzenswaardige werk van den heer littewberg omtrent het armwezen — gewijzigd naar de omstandigheden; want het is een groot verschil, over het armwezen van een rijk te handelen, of over dat van eene stad, hetwelk terstond practisch in het leven moet grijpen. Met leedwezen moet ik hier laten volgen, dat de arbeid der genoemde vereeniging grootendeels vruchteloos bleef; blinde willekeur en domme aanmatiging vermogten meer , dan de zucht voor het goede ; eene hatelijke recensie verving de plaats eener zaakkundige beoordeeling, en verstikte de plant in de kiem, die gewis eenmaal heilrijke vruchten zoude dragen. Zoo lang ons armwezen alleen onder de leiding der plaatselijke besturen blijft, en de plaatselijke armbesturen collegiën zijn, die