is toegevoegd aan uw favorieten.

De moord der De Witten als een massapsychologisch geval

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sing door aansteking. Volgens A. Fischer is de aansteking een vorm van nabootsing.') In Stoll2) leest men van suggesties op imitatieven grondslag, van contagieuze suggestibiliteit en van imitatieve suggesties, die op anderen aanstekelijk werken. Durkheim 3) spreekt nu eens van „contagion imitative", dan weer van „imitation contagieuse", terwijl Le Bon in zijn „Psychologie politique" 4) spreekt van „contagion mentale par imitation" en in zijn „Psychologie des foules"6) de imitatie noemt „un simple effet de la contagion".

Een actueele kwestie dient in verband met de besproken pogingen tot verklaring onder de oogen te worden gezien. Dat is de kwestie van het verklaren en het verstaan. Wat verklaren is behoeft geen nadere toelichting. Het is het aangeven van de oorzaak van een verschijnsel, het einddoel, dat de wetenschap zich stelt.

Verstaan is iets anders. Men verstaat iemand, als men begrijpt, wat er in hem omgaat, als men den zin van zijn woorden begrijpt en de bedoelingen van zijn doen en laten vat. Dit is inderdaad mogelijk, onder voorwaarde echter, dat er een groote gelijkheid van gevoelen bestaat. Zoo verstaat een vrouw een andere vrouw gewoonlijk beter dan een man haar verstaat, twee politici kunnen elkaar verstaan enz. Terecht zegt daarom de geest tot Faust: Du gleichst dem Geist, den du begreifst,

Nich mir.

En in onze taal heeft de uitdrukking: die twee verstaan elkaar niet, de beteekenis gekregen van: ze liggen met elkaar overhoop, hun gevoelens stemmen niet met elkaar overeen.

Al heel gemakkelijk gaat dat verstaan, als twee menschen een gelijk actueel gevoel doorleven, bv. door een gelukkig bericht in een blijde stemming verkeeren. De een zal het dan in den ander kunnen verstaan, waarom hij nu zoo vlot en handelbaar is,

') A. Fischer, Psychologie der Gesellschaft.

2) O. Stoll, Suggestion und Hypnotismus in der Völkerpsychologie.

3) E. Durkheim, Le Suicide.

') G. Le Bon, La Psychologie politique bl. 31.

5) G. Le Bon, Psychologie des foules, 30ste druk, bl. 105.