is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j6er £wak is, als het weeke ijzer geheel door den metalen cylinder bedekt, zoo kan hij in eenige gevallen nog te sterk wezen; men a>idelt daarom wijs met eenen slechten geleider in de keten te 'eiigen, waardoor de geleidingsweerstand wordt verhoogd en de r°om in die zelfde mate verzwakt. Een werktuig, dat daartoe het best Sesclxikt is, is eene glazen buis, die aan de beide einden met metalen hioeven is voorzien, door middel waarvan de geleiddraden van etl toestel kunnen worden bevestigd. In de buis, die men met ^vater (als slechten geleider) gevuld heeft, kan een metalen staafje $ en neêr bewogen worden. Hoe verder dit metalen staafje uit e glazen buis wordt getrokken, des te dikker wordt de laag water; Erdoor de stroom moet heengaan, des te meer wordt ook de' e«siteit van den stroom verzwakt; en ten slotte reageert de ^iid volstrekt niet meer op de aanwending van den stroom, en ^eenit men nog slechts eene ligte prikkeling waar, als men den ofr°°m °P bet bindvlies van het oog, op de membraua Schneideri °P de tong appliceert. Hetzelfde werktuig kan ook daartoe enen. ons kennis te doen bekomen van de relatieve sterkte van ^'schillende inductie-toestellen. Zoo namelijk de dikte der laag 61 dezelfde blijft, zal de stroom van eenen zwakken toestel geene gej. jlai w°rding in de tong veroorzaken, terwijl de stroom van eenen sterken estel eene hevige aandoening van dat orgaan zal ten gevolge hebben. 11 de Volta-eleetrische toestellen, die Stöhrer in Dresden levert, de batterij derwijze zamengesteld, dat men naar willekeur eene kaa°teïe °f 06116 kleinere °PPervlakte van het zink met het zuur Ce *U aamaking brenSen en daardoor de sterkte van den indu^le|iden stroom kan wijzigen. De batterij bestaat namelijk uit en uit zink, terwijl de aarden pot er in wordt gemist. Het gl^llens'e der kool is met zand gevuld en het geheel is met eene S'°P gesloten; om de batterij te laden, giet men chroom'üty1' ^ eeuen oonstanten stroom geeft en niet verdampt, in het ^er kool. -^et z^n'£ en de kool staan niet onmiddellijk ge ^ in verbi»di"g, maar zijn door glazen isolators van elkaar Veff ei(^en' ®-et glas> waarin men verdund zwavelzuur giet, kan bocleC£UÜ verschoveu W01"den, zoodat er, als men het tot op den eui zakken laat, volstrekt geene werking ontstaat, terwijl de

11*