is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoeker behoorde uit de vele proefnemingen, die hij zelf heeft in het werk gesteld, te hebben geleerd, dat de bij het sluiten der keten geïnduceerde stroom slechts op kikvorschpooten werkt, niet op de spieren van het levend menschelijk organisme.

Volgens Eemak is de constante stroom het ware geneesmiddel voor paralytische toestanden, en werkt deze vooral heilzaam bij hersenziekten en bij ruggemergstering; hij beweert in vele gevallen daarvan, door middel van den constanten stroom, in eenen ongeloofelijk korten tijd, de heerlijkste uitkomsten te hebben verkregen. Ja! zelfs bij zekere vormen van waanzin, zou een door de hersenen geleide constante stroom, weldadig kunnen werken. Tijdens eene wetenschappelijke reis door Frankrijk, in het jaar 1857, deed Eemak in het hotel de la Monnaie te Parijs, eenige therapeutische experimenten, aangaande welke Dr. Dechambre in de Gazette hebdomadaire het volgende verslag heeft medegedeeld:

//Van vier lijders die vóór onze oogen gegalvaniseerd werden, verkeerden er 2 in eenen zoodanigen toestand, dat het ons ten hoogste verwonderd zou hebben, hen in weinige oogenblikken te zien beteren. De eerste leed aan algemeene progressieve paralyse, waardoor vooral de bovenste ledematen sterk waren aangedaan. De spieren van den schouder werden geëlectriseerd, maar de opheffing van den arm werd daardoor niet gemakkelijker gemaakt. De tweede leed aan eene drievoudige zijdelingsehe kromming der ruggegraat, tengevolge der helling van het bekken naar de linker zijde, die op hare beurt uit Ischias voortsproot. Eemak beproefde de onderste en de middelste kromming op te heffen, door de spieren in de convexiteit te prikkelen, zonder het geringste gevolg evenwel. De beide andere gevallen sehenen meer uitzigt op goed gevolg op te leveren; want in het eene leed de patiënt aan incompleete verlamming van den deltoïdeus , ten gevolge eener kwetsuur; en in het andere bestond verlamming van de strekspie' ren der hand, die uit eene dergelijke oorzaak voortvloeide; maar ook in die beide gevallen bragt de galvanische bewerking niet het

minste gevolg te weeg."

Wij willen eveneens niet onopgemerkt laten, dat Dr. Niemeyer van JMaagdeburg (Deutsche Klinik. Juli 5. 1858) den constanten