is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geval van Tic douloureux.

Mevr. O., 28 jaren oud, was tot in Mei 1857 gezond geweest) doch omstreeks dien tijd, na door en door nat te zijn geworden, door hevige pijnen in de regter helft van het aangezigt aangetast, die aanvankelijk met koortsverschijnselen en een algemeen gevoel van onbehagen gepaard gingen. De laatstgenoemde verschijnselen hielden echter spoedig op, maar de zeer hevige, schietende pijn, die zich aanvalsgewijze vertoonde en eenen staat van groote uitputting na zich sleepte, bleef aanhouden. Gedurende de eerste Weken ontstonden de aanvallen vrij onregelmatig, ongeveer 4 of Smalen daags; na verloop van eenigen tijd, nam de aandoening echter een typisch en intermitterend karakter aan , terwijl de lijderes slechts om den anderen dag, 's namiddags tusschen 4 en 5 uur, eenen aanval had door te staan. Men had haar groote giften sulf. ehin, en arsenicum toegediend, doch zonder vrucht; bovendien was patiente nog met calomel, sublimaat, iodetum kalicum en vesicatoiren behandeld. Haar algemeene gezondheidstoestand had aanmerkelijk geleden; zij was nerveus en prikkelbaar geworden. Toen ik patiente voor de eerste maal zag, was haar toestand als volgt: elke aanval van pijn werd voorafgegaan door eenige voorboden, bestaande 'U eene gewaarwording van kitteling in de maagkuil en van mieren kruipen in het aangezigt. Daarop begonnen dan de pijnen te woeden; Zlj waren het hevigst ter hoogte van het os zygomaticum, onder het onderste ooglid, in de wang en in de kin, en wat minder hevig in den nek, terwijl zij aan het voorhoofd en de slapen volstrekt niet gevoeld werden. Zulk een aanval van pijn duurde gewoonlijk een halt uur, waarna de pijn allengs doffer werd, doch eerst na verloop van 3 of 4 uren geheel en al week. Den volgenden dag bleef zij dan geheel van pijn bevrijd, maar den daarop Volgenden dag ontstond er een nieuwe aanval. Bij onderzoek van het aangezigt, vond ik twee puncta dolorosa, zooals die door V al*eix beschreven zijn, en wel het eene ter hoogte van het os zySomaticum, waar de n. subcutaneus malae, en het andere ter Plaatse van het foramen infraorbitale, waar de n. infraorbitalis 'e voorschijn komt; drukking op deze beide punten in den vrijen