is toegevoegd aan uw favorieten.

De artikelen van het nieuwe Strafwetboek die voor de geneeskundigen meer bijzonder van belang zijn te achten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij anderen aan gevaar blootstelt. Juist om de culpose misdrijven van de titels YII en XXI van Boek II te voorkomen, geve men door dit artikel elk burger het recht, elk dienaar der openbare macht den last om den beschonkene op heeter daad bij de gevaarlijke werkzaamheid betrapt, te vatten.

Sedert 1°. November 1.1. is dit artikel reeds van kracht als opgenomen in de drankwet van 28 Juni 1881 Stbl. no. 97.

TITEL II.

Overtredingen betreffende de openbare orde.

436. Hij die, niet toegelaten tot de uitoefening van een beroep waartoe de wet eene toelating vordert, buiten noodzaak dat beroep uitoefent, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste ƒ300.

Hij die, toegelaten tot de uitoefening van een beroep, waartoe de wet eene toelating vordert, buiten noodzaak in de uitoefeningvan dat beroep de grenzen zijner bevoegdheid overschrijdt, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste f 150.

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren zijn verloopen sedert de schuldige wegens dezelfde overtreding onherroepelijk is veroordeeld, kan in plaats van de geldboete, in het geval van het eerste lid hechtenis van ten hoogste twee maanden, in het geval van het tweede lid hechtenis van ten hoogste eene maand worden opgelegd.

Memorie van toelichting. Deze bepaling vervangt een aantal strafbepalingen waardoor bijzondere wetten aan hare beperkende voorschriften de noodige sanctie verleend hebben. Men denke o. a. aan de wetten op het lager en middelbaar onderwijs, en aan die regelende de uitoefening der geneeskunst, artsenijbereidkunst en veeartsenijkunst. Eene samensmelting van al de hier bedoelde strafbepalingen verdient aanbeveling, niet alleen als vereenvoudiging, maar ook tot bevordering van consequentie. Is het b. v. verdedigbaar dat in som-