is toegevoegd aan uw favorieten.

De artikelen van het nieuwe Strafwetboek die voor de geneeskundigen meer bijzonder van belang zijn te achten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mige dezer wetten de recidive wèl, in andere niet als verzwarende omstandigheid erkend wordt; dat in sommige overschrijding van bevoegdheid met lagere, in andere met dezelfde straf bedreigd wordt als geheel gemis van bevoegdheid: dat in de geneeskundige wetten van uitoefening van beroep, in die betreffende het onderwijs van geven van onderwijs gesproken wordt? Zoo reede ééne enkele handeling, mits de uitoefening van beroep bewijzende, terecht voldoende wordt geacht, men geve niet door verschil van uitdrukking aanleiding dit voor sommige gevallen in twijfel te trekken.

De Commissie van Rapporteurs had gewenscht inlassching deiwoorden : „of den aan dat beroep verbonden titel voert" op grond dat alleen ten opzichte van artsen het wederrechtelijk voeren van den beroepstitel verboden is (art. 3 in verband met art. 19 Wet van 1 Juni 1865 Stbl. no. 60), en het feit ook bij andere beroepen bedenkeljjk kan zijn, b.v. indien een zaakwaarnemer zich advocaat noemt. De Minister meende echter dat deze bijvoeging onnoodig is, daar dit artikel en art. 196 betreffende het verrichten van een daad behoorende tot een ambt dat men niet bekleedt of waarin men geschorst is, benevens de bepalingen betreffende valschheid, oplichting enz. voldoende zijn, terwijl als geen dier artikelen van toepassing is, gevraagd mag worden waarin dan de strafwaardigheid bestaat.

TITEL III.

Overtredingen betreffende het openbaar gezag.

444. Hij die, wettelijk als getuige, als deskundige of als tolk opgeroepen wederrechtelijk wegblijft, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste zestig gulden.

Het woordje nwederrechtelijk" werd bij amendement in het artikel gebracht ten einde de verkeerde opvatting te voorkomen dat iemand wegens wegblijven ofschoon in wettelijke vormen opgeroepen, zou kunnen veroordeeld worden, indien hij niet verplicht was

4