is toegevoegd aan uw favorieten.

De artikelen van het nieuwe Strafwetboek die voor de geneeskundigen meer bijzonder van belang zijn te achten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te komen, b. v. hij die tot deskundige in een civiel proces wordt benoemd is niet verplicht die benoeming aantenemen. Zie ook art. 192.

TITEL IY.

Overtredingen betreffende den burgelijken staat.

448. Hij die niet voldoet aan eene wettelijke verplichting tot aangifte aan den ambtenaar van den burgelijken stand voor de registers van geboorte of overlijden, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste honderd gulden.

Cf. artt. 29 en 30 Burg. Wetb.: De aangiften van geboorten zullen binnen drie dagen na de bevalling moeten worden gedaan door den vader, of, bij gebreke van dien, door de geneesheeren, heelmeesters, vroedmeesters, vroedvrouwen of andere personen, die bij de bevalling zijn tegenwoordig geweest.

De verklaring bedoeld in art. 5 der Wet van 1 Juni 1865 Stbl. no. 60 is niet als eene aangifte aan den ambtenaar van den burgelijken stand te beschouwen; dit voorschrift vindt zijne sanctie in art. 19 dier Wet.

TITEL Y.

Overtreding betreffende hulpbehoevenden.

450. Hij die, getuige van het oogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat dezen die hulp te verleenen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zich zeiven of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verleenen of verschaffen kan, wordt, indien de dood van den hulpbehoevende volgt, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.

O O