is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen tegen de verloskundige tabellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegeven, zullen wij hier nog korte!ijk- op hare onvolledigheid ten opzigte der nu behandeld w ordende vrage moeten terugkomen.

Het is niet genoeg (wat zij ons slechts doet weten) , dat men den toestand der vrouw kenne, waaronder de verlossing eenen aanvang nam, en de oorzaken, die lot de kunstmatige geboorte hebben aanleiding gegeven; men behoort insgelijks kennis te dragen van het tijdstip, waarop de bijstand der kunst is aangewend, van de werktuigen, waarvan men zich heeft bediend , en van de wijze, waarop de verlossing is ten einde gebragt. Men weet immers, dat veeltijds de goede uitslag bij tegennatuurlijke geboorten grootendeels afhangt van het tijdstip, waarop de hand wordt aan het werk geslagen, dat dikwijls in de keuze onzer middelen eene voorname reden van het behouden of benadeelen van moeder en kind kan gelegen zijn , en dat eindelijk niet zelden aan de vlugheid en geschiktheid, waarmede de verlossing wordt verrigt, een goed deel van den goeden afloop is toeteschrijven. Bovendien behoort men met alle bijkomende zaken bekend te zijn en met de beweegredenen, die den vroedmeester tot het nemen van den ingeslagenen weg hebben geleid, daar deze hem den lijn afbakenen, dien hij moet volgen , en in dezelve de verdediging kan opgesloten liggen voor een gedrag , dat rnen, zonder genoegzame kennis daarvan, al ligt geneigd konde zijn te laken.

Doch om duidelijker in liet oog te doen vallen, wat aan de tabelle ontbreekt, zullen wij da ge-