is toegevoegd aan uw favorieten.

De rioolkwestie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortbewegen zonder uiteen te spatten en op den bodem te vallen, hangt van de hoeveelheid papier af, die er mede gemengd is. Hoe meer papier er mede gemengd is, des te langer zal de massa bijeen blijven.

Proeven, genomen met den gewonen pneumatischen wagen, die in zoo vele Duitsche en Fransche steden gebruikt wordt voor het leegmaken van beerputten, hebben doen zien, dat in eene horizontaal liggende slang van 0.125 diameter met een vacuum in den wagen van | atmospheer, eene massa van 8 kan van bovenbeschrevene digtheid en zamenstelling over eene lengte van omtrent 56 ellen te zamen werd gehouden, wanneer de klep of kraan plotseling geopend werd. Bij het van elkander schroeven der buis of slang bleek het, dat de eerste 20 ellen van binnen geheel schoon en zuiver waren. De volgende 10 ellen hadden eene soort van kleverige vochtigheid. In de daarop volgende 10 ellen was eenig vocht op den bodem verzameld. Dit nam steeds toe, totdat op 56 ellen de massa uiteen was gebroken en vocht verspreidde over de overblijvende lengte der slang, die in haar geheel bijna 100 ellen lang was. Omtrent de helft der massa werd in den wagen gevonden, zoo geheel dooreengewerkt, dat slechts met groote moeite kleine stukjes papier herkend konden worden.

Wanneer oude lompen enz., zich onder de massa bevonden, bleef de massa bijeen over de geheele lengte der slang.

Een oude schoen en eenige stukken steen vlogen door de slang heen als kogels uit een kanon.

Het spreekt van zelf dat, wanneer de massa taai genoeg was, zij, even als de zuiger of prop in de buis eener pneumatische brievenpost, een onbepaalden afstand zou afleggen.

Bovengenoemde proeven kunnen zeer gemakkelijk en met geringe kosten genomen worden, maar daar wordt niets mede bewezen dat niet lang bekend is en gemakkelijk verklaard kan worden. Wanneer men bedenkt dat een orkaan (bekend onder n°. 12)