is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het betrekkelijke-insuffïciëntiegeruisch ontstaat tengevolge van zwakte der papillairspieren of door rekking van het ostium tengevolge van een vergrooting van het hart. Het wordt soms sterker bij diepe inademing, terwijl het kan verdwijnen wanneer de toestand van het hart verbetert.

Een onregelmatige pols wijst evenmin als een geruisch op het bestaan eener hartaandoening. De onregelmatigheid, die veroorzaakt wordt door extra-systolen van de kamer, kan ook voorkomen bij vergiftigingen (vooral met nicotine en digitalis), bij geestelijke overspanning en zelfs bij volkomen gezonde personen. Ze onderscheidt zich hierbij in niets van de onregelmatigheid, die tengevolge van hartziekten ontstaat; zelfs het opnemen van polskrommen en electrocardiagram geeft geen zekerheid a).

De respiratorische onregelmatigheid (versnelling tijdens de inademing, verlangzaming tijdens de uitademing) heeftin het geheel geen beteekenis. Ze gaat uit van den nervus vagus en komt het meest bij kinderen en jonge menschen voor; de onregelmatigheid verdwijnt, wanneer de pols snel wordt.

De volkomen onregelmatige pols, waarbij geen enkel rythme bestaat, komt daarentegen bijna uitsluitend voor bij ernstige hartziekten. Ze berust op een sidderen van den boezem, waardoor de geleiding tusschen boezem en kamer voortdurend gestoord is.

Ernstige stuwing is steeds gemakkelijk te herkennen; in het eerste tijdperk kan dit echter zeer moeilijk zijn. Altijd is het gewenscht het hart ook in zittende en in liggende houding en na lichamelijke inspanning te onderzoeken; verder lette men steeds op een stuwingslever en stuwingsurine.

In sommige gevallen worden bij een beginnende stuwing in de kapillairen de wangen en de lippen roodgekleurd,; hieraan denke men steeds wanneer personen, die er vroeger bleek uitzagen, in korten tijd gaan blozen zonder zich daarbij bijzonder gezond te gevoelen.

Het optreden van voetoedeem wijst niet altijd op het bestaan van een ernstige aandoening; het kan ook afhankelijk zijn van een verlaagden vaattonus en wordt niet zelden bij

1) Hijmans van den Bergh. Levensverzekeringgeneeskunde, De Pols.