is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der inwendige ziekten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Later ontstaan algemeene zwakte, vermagering en bloedarmoede, terwijl door de onvoldoende bloedverzorging der organen bovendien vaak tal van functioneele stoornissen optreden, vooral van den kant van h,et maagdarmkanaal (gemis aan eetlust, gevoel van druk in de maagstreek, trage ontlasting) en de hersenen (prikkelbare stemming, onvermogen tot inspannenden geestelijken arbeid, slecht slapen, hoofdpijn, sterk zweeten).

In sommige gevallen treden af en toe aanvallen van heftige kortademigheid (asthma cardiale) of pijn in de hartstreek (angina pectoris) op; ze worden vooral waargenomen, wanneer de ziekte zich op arteriosklerotischen bodem ontwikkeld heeft.

De pols is gewoonlijk snel, klein, weinig gespannen en vaak onregelmatig; bij sklerose van de kransslagaderen kan ze echter ook zeer langzaam zijn (50 en minder in de minuut). De reservekracht van het hart is verminderd; bij lichamelijke inspanning neemt de snelheid van den pols sterker toe en herstelt zich langzamer dan bij gezonde personen.

Bij het onderzoek vindt men vaak een versterkten, verbreeden en naar links verplaatsten puntstoot, een vergroote hartdemping en onduidelijke harttonen; wanneer het hart sterk verwijd is, kan als gevolg van een secundaire mitraalof tricuspidaalinsufficiëntie bovendien een systolisch geruisch aan de hartpunt bestaan.

De le mitraaltoon is niet zelden verdubbeld; wanneer de pauzen ongeveer gelijk zijn, ontstaat daardoor de galoprythmus. De oorzaak van het verschijnsel werd reeds bij de akute myocarditis besproken.

De 2e pulmonaaltoon is klappend en vaak verdubbeld; de versterking van den 2en pulmonaaltoon ontbreekt echter bij het vethart.

Bij de hypertrofie tengevolge van arteriosklerose en slepende nephritis, die met verhooging van den bloeddruk in den grooten bloedsomloop gepaard gaan, is ook de 2e aortatoon versterkt; deze heeft vaak een eigenaardig klinkend karakter.

De versterking van den 2en aortatoon is echter slechts duidelijk, zoolang de linker kamer tegen den verhoogden druk opgewassen is en wordt minder, wanneer hartzwakte optreedt. Wanneer als onderdeel eener algemeene myocarditis een