Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Temperatuur en barometerstand moeten natuurlijk in aanmerking worden genomen.

V moet vooraf bepaald worden. Dit wordt als volgt verricht:

Het fleschje wordt, droog en leeg, nauwkeurig gewogen en vervolgens geheel gevuld met water. Na correctie van de temperatuur is hieruit de inhoud te berekenen. Het fleschje wordt daarna, leeg, aan het systeem bevestigd en de kraan gesloten. Door dichtschroeven kan de druk in het systeem tot een bepaalde hoogte (te meten uit den stand der waterkolom in de linker buis) vermeerderd worden. Men verwijdert nu het fleschje en vervangt het door een glazen staaf, die tot precies denzelfden afstand, luchtdicht in de verbindingsslang wordt gestoken als eertijds het fleschje reikte. Het volume der lucht in het rechterbuizensysteem is hierdoor kleiner geworden. Door dichtschroeven wordt nu eenzelfde druk in dit systeem verkregen als bij de eerste proef.

Indien V[ = volume lucht in rechter buizensysteem + fleschje. a = inhoud fleschje, door weging bekend, bi = stijging van waterkolom in rechterbuis bij 1 e proef. b2 = stijging van waterkolom in rechterbuis bij 2e proef, dan is volgens de wet van BOYLE, bij gelijkheid van temperatuur en atmospherischen druk gedurende beide waarnemingen :

V, _ V, a b, b2

Aangezien a, b, en b2 bekend zijn, kan hieruit V, be-

, V X h

rekend worden: Om V in bovengenoemde formule jq340~

te leeren kennen, moet van V, 3.3 cc. afgetrokken worden voor de hoeveelheid vloeistof, die in het fleschje is gebracht.

Tenslotte moet nog in rekening worden gebracht, dat de ammoniak C02 uit de lucht opneemt, terwijl de ammoniakspanning van het mengsel ammoniak-bloed blijkbaar geringer is dan van den ammoniak alleen, zoodat de gemeten druk van de ontwikkelde zuurstof met eenige m.M. gecorrigeerd

Sluiten