is toegevoegd aan uw favorieten.

Bepalingen van het soortelijk gewicht van den mensch als onderdeel van het klinisch onderzoek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu door 't verschijnen van dit proefschrift het einde van mijn studietijd is aangebroken, rust op mij de aangename plicht, U allen, Hoogleeraren en Privaat-docenten in de Faculteit der Geneeskunde, mijn hartelijken dank te betuigen voor alles, wat Gij tot mijn wetenschappelijke vorming hebt bijgedragen.

In t bijzonder U, Hooggeleerde Straub, Hooggeachte 1 romotor, ben ik veel dank verschuldigd voor Uwe leiding bij de bewerking van dit Proefschrift en voor Uwe welwillendheid, mijn Promotor te willen zijn.

Verder wijd ik gaarne nog een welgemeend woord van dank aan den Heer Directeur van 't Toevlucht voor Onbehuisden voor zijn bereidwilligheid, mij de gelegenheid voor mijn onderzoek te verschaffen, en wil ik daarbij mijn tiouwe helpsters, zuster v. d. Kolf 111 de oogheelkundige kliniek, en zuster Roorda in het Toevlucht, niet vergeten.