Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD

HET dier in de letterkunde moet ons iets van de dieren leeren maar ook van ons zelf. We worden door dieren geboeid, we zijn angstig voor dieren geweest, we vinen ze mooi of leelijk, we nemen ze waar. Ieder roensch, ieder ras, iedere tijd is verschillend geweest 111 zm oordeel over de dieren, in zijn voorstelling van de fauna, in de wijze, waarop zijn letterkunde kunstenaars over dieren gesproken hebben. "Het dier in de letterkunde" zal ons dus het dier zooals de mensch het ziet leeren kennen in zijn beooverende aantrekkelijkheid en door middel van net dier zullen wij nader tot den mensch komen le zyn makker met aandacht gadesloeg. Zeker niet een critische beoordeeling van de ontzaglijk uitgereide wereld-literatuur die het dier behandelt, zal ïïïen hier vinden. Wel een beschouwing over de verhouding tusschen mensch en dier, aan de hand van voorbeelden uit de letterkunde.

De bloemlezing van dierverhalen, die op de bec ouwing volgt, moet den lezer den weg wijzen, anneer hy wil gaan nadenken over de beteekenis er dieren voor 's menschen verbeelding. Deze oemlezing werd door practische eischen bepaald, y kan niet de geheele dierenliteratuur weergeven en talrijke dierbeschrijvers vonden er geen plaats in Umdat zij vóór alles boeiend, verhalend moest zijn, Kon ik het diergedicht noch het essayistisch dierheid 0pnemen, ondanks hun waarde en schoon-

De schetsen zijn voor het meerendeel modern.

Sluiten