Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardeeren, omdat dit lichaam zich zoo heerlijk leent voor het bewegen in 't golvend water van de zee.

Maar vooral de gelijkenis met den mensch, met menschelijke karaktertypen en met de uitdrukking, die in bepaalde gemoedstoestanden op 't menschenaangezicht verschijnt, doet ons, modernen, in veel dieren schoonheid zien, die door het zuivere spel hunner verhoudingen ons minder zouden ontroeren. Hoe dikwijls wordt de marabout niet uitgebeeld in zijn stille, sombere houterigheid, zijn eigenaardigen stand van in elkaar gedoken oude-heer. André-Demaison wijdde hem een zijner schetsen. Nu is het 't menschelijke van den marabout, zijn sombere, wijze, berustende stilte, die ons dezen vogel met de leelijke halslel en den overgrooten schepsnavel schoon doet vinden. De steltlooper, dien wij tegenover de marabout kunnen stellen, die ons in veel minder menschelijke sfeer brengt, maar daarentegen ons verhoudings- en lijngevoel streelt, is de reiger. Ik geloof, dat het ontwaren der schoonheid van den marabout moderner is dan het zien der reiger-schoonheid, hoewel, wanneer we nog meer teruggaan in den tijd, toen kunstzin en aanbiddingsbehoefte nog samenvielen, ook juist het door een zekere menschelijkheid groteske dier indruk maakte. We zijn, wat dat betreft, dichter bij de primitieve volken gekomen en verder van de ziel der renaissancisten en zeventiende-eeuwsche klassieken verwijderd geraakt.

In den melancholieken aap, in den speelgragen papegaai met den wereldschen kop, in den somberen, strengen, wijzen uil is het een aan een bepaalden mensch of aan een bepaalden toestand herinnerend karakter, dat ons schoonheidsgevoel raakt.

I

Sluiten