Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

img deed alleen omdat hij wist, dat hij deze niet doen mocht. Hebben we niet een voortdurende neiging, ondanks ons uitstekend verstand de wet te verkrachten, alleen omdat we begrijpen, dat het de wet is.

Deze geest van perversiteit, zooals ik reeds zei kwam om mij voor goed in het verderf te storten' Het is dit vurig onpeilbaar verlangen der ziel om zich zelf te kwellen, haar eigen aard te verkrachten en het kwaad alleen om der wille van het kwaad te doen, dat me er toe drong te volharden en eindelijk de marteling, die ik het onschuldige dier hzd doen ondergaan, te voltooien. Op een morgen wierp ik hem koelbloedig een strik om den nek en hing hem op aan de tak van een boom; ik hing hem op met de oogen vol tranen, en met de bitterste wroeging in het hart; — ik hing hem op,

a T,v- .hy V3n me had gehouden, omdat ik wist dat hij my geen enkele reden tot woede had

gegeven omdat ik wist, dat ik door dit te doen

een zonde beging, een zonde, die mijn onsterfelijke

ziel in gevaar bracht, zoo zelfs, dat deze er, indien

dit mogelijk ware, buiten de oneindige goddelijke

genade van den zeer genadigen en zeer schrikbaren-

den God door zou geplaatst worden.

Inden nacht, die volgde op den dag, dat ik deze wreede daad beging, werd ik uit mijn slaap wakker geschrikt door de kreet: Brand! brand! De gordijnen van mijn bed hadden vlam gevat. Heel het huis stond in lichterlaaie. Met groote moeite slaagden mijn vrouw, een bediende en ikzelf er in ons uit de vlammenzee te redden. Het was een volledige verwoesting. Heel mijn fortuin was opgeslokt en van dien dag af gaf ik me over aan mijn wanhoop.

ben niet zoo kinderachtig om een verhouding

Sluiten