Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

van oorzaak en gevolg aan te nemen tusschen het onheil en mijn wreedheid. Maar ik vertel in zijn bizonderheden een ketting van feiten en wensch zelfs geen mogelijke tusschenschakel ongenoemd te laten. Den dag na de brand bezocht ik de puinhoopen. De muren met uitzondering van één waren ingestort. Deze uitzondering werd gemaakt dooi een tusschenmuur, die niet zeer dik was, ongeveer in het midden van het huis stond en waartegen het hoofdeinde van mijn bed placht te staan. Het metselwerk had hier grootendeels weerstand kunnen bieden aan het geweld van het vuur, een feit, dat ik hieraan toeschrijf, dat het nog onlangs was vernieuwd. Rondom deze muur had zich een dichte menschenmenigte verzameld en veel lieden schenen er een bepaald deel van met gespannen en nauwkeurige aandacht te onderzoeken. De woorden ,,vreemd", „eigenaardig!" en andere dergelijke uitdrukkingen wekten mijn nieuwsgierigheid op. Ik kwam nader en zag, alsof het in bas relief op de witte buitenkant gegraveerd was, de gestalte van een reusachtige kat. De teekening gaf hem weer met een werkelijk wonderbaarlijke nauwkeurigheid. Er lag een touw rondom den nek van het dier.

Toen ik deze schim voor het eerst aanschouwde, want ik kon er niets anders dan een geestesverschijning in zien, was ik uitermate verwonderd en verschrikt. Maar daarna kwam de gedachte mij te hulp. De kat, dat herinnerde ik mij, was opgehangen in een tuin, die grensde aan het huis. Na de noodkreten was die tuin onmiddellijk door een menschenmenigte overstroomd. Het dier moest wel door iemand van den boom losgemaakt zijn en door het geopende raam in mijn kamer geworpen. Dat was natuurlijk met het doel geschied om mij

I

Sluiten