Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w

CH. G. D. ROBERTS: HET SPOOR DER SLINKENDE KUDDE

OPNIEUW, maar langzaam, als onder den druk van angstige voorgevoelens, die zij niet konden doorgronden, begonnen de bultige kudden bisons met hun breede, op leeuwen gelijkende koppen, zich te verzamelen voor den eeuwenouden tocht naar het Zuiden. In de laatste jaren steeds opgejaagd door nieuwe vreeselijke vijanden, waren hun kudden zoo gedund en verspreid, dat zelfs in de logge hersens der meest Woeste, oude leiders de gedachte aan voorzichtigheid was opgekomen. Tot nu toe was het de gewoonte der reusachtige horden geweest met hun tegenstanders op een heel weinig omslachtige en hoogst eenvoudige manier af te rekenen ■—- met donderend geraas op ze los te stormen, over ze heen te rollen in een onweerstaanbare golf van hoornige hoeven en ze te vernietigen onder hun stampende pooten. Tegen de oude vijanden was die directe methode van oorlog voeren afdoende geweest en de kudden hadden zich vermenigvuldigd, tot de vlakten zwart zagen van hun optrekkende myriaden. Maar tegen den nieuwen vijand — den blanken man, met zijn geweren en zijn sluwheid, zijn koelen moed en zijn onleschbare hebzucht — had ze niet slechts gefaald, maar tot hun eigen nadeel geleid. Hoe grooter hun aantal, hoe onweerstaanbaarder deze meedoogenlooze dooder er door Werd aangetrokken;en ze waren voor hem wegge-

*) ..Hoeven en Klauwen", Amsterdam. Scheltema en Holkema's Boekhandel. Vertaling van M. E. Barentz-Schönberg.

I

a

Sluiten