Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk ingenomen met die periode van rust. Hij hield zijn gevolg op dezelfde plaats in het hart van den troep en staakte geen oogenblik zijn besliste, zorgzame en onvermoeibare waakzaamheid. De dagen waren nu heet en wolkeloos en zoo droog, dat de troep ieder stroompje en iederen plas, dien het passeerde, letterlijk leeg dronk, terwijl de achterhoede van het trappelende leger bedekt werd met een hinderlijke wolk van stof.

Maar die weinige dagen van kalmte waren slechts de voorloopers van nog erger ellende. Van ergens ver ter linker zijde verscheen een troep ruiters, die om de kudden heenreed en ze aan beide vleugels tegelijk overviel. Zij doodden veel ruwer en meer in 't wild dan de Indianen, daar het hun meer om de huiden dan om het vleesch te doen was, waarbij iedere man zich haastig zijn slachtoffers uitkoos en dan weer verder draafde om zich meer buit te zoeken.

Iederen nacht kampeerden zij, en bij het aanbreken van den dag hadden zij op hun onvermoeide paardjes den langzaam voorttrekkenden troep al weer ingehaald. Het spoor der afgestroopte roode lichamen voedde al de wolven, coyotes en aasdieren op mijlen in den omtrek tot oververzadiging en legde een schandvlek op de schoone natuur der dalen. Deze bezoeking duurde vijf of zes dagen en verspreidde schrik tot diep in het hart van den troep. De bisons versnelden geleidelijk hun gang, gunden zich weinig tijd om te eten en slechts juist zooveel rust als noodig was voor het onontbeerlijke herkauwen. Ten slotte trokken de blanke moordenaars, verzadigd van slachting, zich terug en dadelijk vertraagde de troep — nu met zoowat een derde geslonken — zijn gang en scheen te vergeten

Sluiten