Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET DORP HUIZEN

iuizen, gelegen op hoogen zandgrond in den noord-

oosteli|ken hoek van het Gooi, is te weinig bekend en aan velen niet goed bekend. Dit moet geweten worden aan de geïsoleerde ligging van het dorp. Door den aanleg van nieuwere wegen en door de uitbreiding van het bewoonde gedeelte, komt de aemeente in

steeds nauwer contact met de aangrenzende plaatsen. Dit dateert eerst van de laatste jaren, want tot voor betrekkelijk korten tijd was Huizen een eenvoudig visschersdorp. De gemeente heeft een oppervlakte van 15,36 K.M.2, hetgeen ongeveer tys van de oppervlakte van Amsterdam is, terwijl het tweemaal zoo groot is als het nabijgelegen Bussum. De bevolking bedroeg bij de laatste volkstelling op 31 December 1920 6468 zielen, terwijl dit aantal op 1 Januari 1923 reeds gestegen was tot 6800 zielen, wat dus wel getuigt van een snelle bevolkingstoename. Indien de sterftecijfers in een gemeente beschouwd mogen worden als tot op zekere hoogte te zijn een maatstaf van gezondheid, dan kan Huizen ook in dit opzicht tot een der gezondste plaatsen gerekend worden. De totaalsterfte blijkt in de laatste jaren vèr beneden de gemiddelde totaalsterfte in Nederland te zijn, en in de laatste jaren is ook de gemiddelde sterfte aan tuberculose in de vijf Gooische gemeenten het laagste in Huizen en bijna slechts 'V9 der gemiddelde tuberculosesterfte in Nederland.

Wat de geschiedenis betreft, volgens enkele schrijvers, zou het dorp reeds in de 10de eeuw bestaan hebben; men vindt althans vermeld, dat er toen bestond een aan St. Thomas gewijde kapel. Sinds 1409 schijnt er een Parochiekerk te hebben bestaan, terwijl met de hervorming de geestelijke Cunaeus met zijne parochianen

Sluiten