Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zee met de bruine en witte zeiltjes der vaartuigen. Links zien we het torenspitsje van Naarden boven de groene wallen uitsteken, verder Muiderberg en Pampus, rechts de haven van Huizen.

Rechts afslaande langs het strand loopende in de richting Huizen, zien we rechts den „Venusberg en de vlak bij het strand uitloopende eikenboschjes. Doorloopende komen we bij den weg van „Kooy", genaamd naar den ontwerper; in later tijd Magdalenalaan geheeten. Deze 4 M. breede met tegels bestrate weg loopt vanaf de kust tot ongeveer halverwege Huizen. De bedoeling van den ont— werper was, dezen weg door te laten loopen naar het dorp, doch die plannen kwamen niet tot uitvoering, evenmin als de plaatsing van een badhotel met aanlegplaats voor bootjes. Deze aan weerszijden met boomen beplante weg sluit nu aan op het fietspad, dat tusschen de akkers slingerende naar den Brink voert.

Een ander fietspad is aangelegd door de zoo bekende VereeniQÏng «Gooi en Eemland" langs de Oostgrens van het landgoed "de Limieten' . Men verzuime vooral niet eens te dwalen in de bosschages tusschen dit landgoed en den Weg van Kooy.

Willen we ook de haven eens zien, dan loopen we langs de kust verder, totdat we den linker-havendam kunnen opwandelen. P6je jdam' d'e met °pzet ian9er gemaakt is dan de rechter-dam, biedt den zeiler de gelegenheid om de haven zonder gevaar binnen te loopen; immers, met de heerschende westenwinden ontstaat aan den lijkant, dus den ingang, kalm water. De zeilers kunnen dus zonder bezwaar vanuit Amsterdam, Muiden of andere kustplaatsen de haven van Huizen binnenvaren.

Bij avond wordt het binnenvallen der haven vergemakkelijkt door havenlicht en het seinlicht op den gashouder in één te peilen.

Wie iets wenscht te weten van de op til zijnde uitbreiding der haven, leze het in dezen gids voorkomende artikel der Oeconomische Commissie.

Vooral is de havenwandeling aan te bevelen op Vrijdagavond, wanneer de visschersvloot weder thuis vaart. Doch eveneens op Zaterdag of Zondag, wanneer de botters zij aan zij liggen.

Langs de Kalkfabriek, de vele hangen (rookerijen), scheepswerf en gasfabriek keeren we langs de Havenstraat naar het dorp terug.

Sluiten