Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieten grazen in de heide, waren er nog enkele inwoners, die een schamel bestaan vonden in de zanderij.

Dit afzanden der hooge gronden om de stad Naarden werd vooral beoefend in het belang van de inundatie der vesting. De lage gronden, nu grootendeels ingenomen door kweekerijen, of reeds weer opgehoogd en bebouwd, ontstonden. Tot aan den hoogen rand van den Huizerweg, ziet men nog de zanderijslooten.

De voogdij van de stad Naarden werd meer en meer als een knellend juk gevoeld en toen in 1795 de Franschen de revolutie in het land brachten, staken de Bussummers de koppen bij elkaar om de omwenteling met een afwenteling van het Naardensche juk te bekronen.

Toch duurde het tot na de restauratie, n.1. tot 1816, voor de wettelijke beslissing in deze genomen werd. Op 1 Mei 1817 werd de Bussumsche Gemeenteraad geïnstalleerd.

Van dat tijdstip dateert het bestaan van Bussum als zelfstandige gemeente, zoodat het een der jongste zusjes in den lande kan worden genoemd.

In de eerste jaren der afscheiding telde Bussum nauwelijks 500 inwoners, hetgeen bij de rond 1800 zielen, die Naarden telde, een niet onbeduidende aderlating beteekende. Het is dus wel begrijpelijk, dat Naarden met deze regeling, al bracht die een jaarlijksche erfpacht van ƒ 350.— in het laadje, welke schatting ondanks veel tegensputteren tot op den huidigen dag betaald wordt, niet zeer was ingenomen.

Het staan op eigen beenen bracht Bussum niet de zoozeer gehoopte welvaart, noch bevolkingstoename. Die geringe aanwas der bevolking liep zoozeer in 't oog, dat de Provinciale Gouverneur er zijn bevreemding over uitsprak. 25 Jaar na de onafhankelijkheidsverklaring was het bevolkingscijfer nog slechts 800 en weer moest er bijna 25 jaar verloopen, alvorens het eerste duizendtal vol was.

Nadien ging het beter, vooral 's zomers begon men Bussum te bezoeken , er ontstonden pensions en optrekjes en toen eindelijk in 1874 de spoorlijn in gebruik genomen werd, begon het te dagen.

Het station verrees midden in de vlakte tusschen Naarden en Bussum. Het verkreeg den naam Naarden-Bussum. De rustige rust in het dorpshuishouden was gedaan. Er moest een weg worden aangelegd van het station naar het dorp.

Het hotel „Vlietlaan" werd gebouwd, er kwam een weg, de „Thierensweg" naar Naarden, waar de gracht door de Kippebrug werd overspannen. Het Spiegel begon men te exploiteeren, daar werden enkele lineaalrechte lanen ontworpen, en voor de rest hield men zich aan de boschpaden. De strijd tusschen het oude en het nieuwe Bussum, die tot in het begin van deze eeuw heeft voortgeduurd, ontbrandde.

Alles ging met horten en stooten en met groeistuipen gepaard. Verschillende Kerkelijke Gemeenten werden gevestigd, kerken gebouwd, b.v. in 1883 de R. K. kerk van Dr. Cuypers aan de Brinklaan, waarbij in 1898 de toren werd opgetrokken, in 1885 werd het Raadhuis ingewijd, gebouwd volgens het plan van J. F. Everts, in 1886 werd de eerste

Sluiten