Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest zijn, indien bijtijds de stad was ontmanteld en de verboden kringen waren opgeheven. Nu heeft sedert het in gebruik nemen der spoorlijn, Bussumveel meer dan Naarden van den toevloed der forensenbevolking geprofiteerd.

Niettemin telt Naarden ook vele forensen onder haar bevolking, die in deze gemeente, welke in elk opzicht met den tijd meegaat, een aangename woonplaats vinden. De gemeente is aangesloten aan de waterleiding, die het voortreffelijke water van den prise d'eau der Bussumsche Waterleiding Mij. levert; buiten de wallen voorziet de GemeenteGasfabriek van Bussum de bewoners van gas, terwijl de Gemeente een eigen Electriciteitsbedrijf beheert, dat stroom van het Provinciaal

Bedrijf betrekt. .

De Gemeente zorgt voor een uitstekende straatverlichting, ook de buitenwegen zijn op voorbeeldige wijze van electrische hanglantaarns voorzien. Het onderwijs is op keurige leest geschoeid. Binnen de veste is een openbaar lagere en U.L.0 school, terwijl in het Park de moderne, eenige jaren geleden gebouwde ā€˛Comeniusschool" voor gewoon l.o. is gevestigd. Bijzondere scholen telt Naarden binnen de veste.

Voor ouders, die in het Park of elders buiten de vesting wonen, en die voor hun kinderen het bijzonder onderwijs verkiezen, is inde Bussumsche scholen ruime keuze. Voor R^iddelbaar en Gymnasiaal onderwijs staan de Gooische H.B.S. en het Lyceum ten dienste, het vak- en teekenonderwijs wordt uitstekend verzorgd.

De belasting-regeling is zeer billijk, de verschuldigde belasting wijkt, Zooals de in dit boekje voorkomende grafische voorstellingen doen zien, zeer weinig van die te Bussum af.

Voor het uitgaande publiek staan de Bussumsche schouwburgen, concertzalen en bioscopen open, doch in de Groote Kerk bezit Naarden een kleinood, dat de stad meer en meer door de zomeruitvoermgen, die daarin worden gegeven, en die der Nederlandsche Bachvereeniging, maakt tot een pelgrimsoord voor muziekliefhebbers. Met de Kerk heeft Naarden dit in hoofdzaak te danken aan haar bekenden zoon Johan Schoonderbeek, die als organist der Kerk begonnen, haar gemaakt heeft tot de bakermat der nieuwere inzichten van den oorspronkelijken geest der oude muziek. De eerste uitvoeringen der religieuse muzikale kunst-uitingen in deze gewijde omgeving waren een openbaring en door de oprichting van de Nederl. Bachvereeniging is Schoonderbeek in staat gesteld nog intensiever aan het bereiken van zijn doel voort te werken: het brengen van religieuse ontroering in de harten der toehoorders, zooals de grooten als Bach dit hebben voorgestaan.

Ook met de orgelconcerten 's zomers op Zondagmiddag tracht Schoonderbeek dit doel te bereiken en duizenden profiteeren daarvan.

DE STAD NAARDEN

Voor ons bezoek aan Naarden is wederom het station NaardenBussum het uitgangspunt. We gaan den tunnel door die uitmondt

Sluiten