Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een uitzondering maakt de vroegere garnizoensbakkerij rechts. Dit is de voormalige gasthuiskerk, waar de moord van 1572 een aanvang nam. De gevelsteenen brengen dit feit in herinnering.

Rechts passeeren we verder de voor eenige jaren geleden nieuw gebouwde R.K. Kerk, gewijd aan St. Vitus en staan weldra in de Marktstraat, waardoor de trambaan van de Gooische stoomtram loopt. Meteen treft ons de aanblik van het oude Raadhuis, gesticht, blijkens het jaartal in den gevel, in het jaar 1601. Het gebouw in vroeg-renaissance-stijl in rooden baksteen met zandsteen-banden opgetrokken, heeft het oorspronkelijke karakter geheel behouden. Meer schilderachtig dan grootsch is de voorgevel, samengesteld uit twee ongelijke helften. De beide trapgevels zijn met beelden bekroond. De kruiskozijnen

Raadzaal. (Foto C. Verschuur)

Met houten luiken, het glas in lood : alles is in oorspronkelijken staat, een klein open torentje rijst uit het hooge zadeldak. Een stoep met vier treden geeft toegang tot een fraai poortje, gedekt door een Irontispice, voorzien van drie gehouwen beelden. In het midden staat de Gerechtigheid, geflankeerd door het Geloof ter rechterhand, de Hoop

De vrome zin onzer voorouders komt verder tot uitdrukking in de opschriften : „God regiert al" en hoog aan den gevel :

„Ist Lyden ist Vrevcht Draegtet soo 't God Vevgt."

Sluiten