Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een Comenius-monument, dat Czecho-Slowakije Amsterdam wil aanbieden.

Deze Waalsche kerk is nu bij de kazerne „Weeshuis "aangetrokken.

Een mooi stadsbeeld geeft de Markt, terzijde van het Raadhuis, waar de andere hoek wordt ingenomen door een nieuw gebouw, waarin de Gemeente-secretarie en andere gemeentelijke diensten zijn ondergebracht.

Schuin tegenover het Raadhuis staat de Groote Kerk, een prachtig wel geconserveerd Gothisch bouwwerk, waarvan wij de stichtingsdata reeds genoemd hebben. Voor een bezoek aan het kerkgebouw wende men zich tot den koster. Majestueus rijzen de wit gekalkte kolommen omhoog. Het donkere eikenhout der banken en preekstoel geeft een scherp contrast, het koper der vier kaarsenkronen en kandelaars, evenals dat van den preekstoel schenkt een warmen gloed aan deze zoo koele ruimte. Een prachtig gebeeldhouwd, eikenhouten koorhek sluit het geheel verlaten priesterkoor af, een machtig orgel neemt den geheelen

wand aan de torenzijde in.

De kruisgewelven zijn van baksteen met witkalk overtogen, maar die van het middenschip en van het transcept zijn tongewelven van eikenhout. Dat van het middenschip vertoont rijke schilderingen, waarvan de kleuren, aangebracht met lijmverf, wel wat zijn verbleekt.

De vloer is grootendeels samengesteld uit grafsteenen, waarin nog menige inscriptie valt te ontcijferen. . ,

Van welke zijde men de kerk ook ziet (men verzuime vooral niet de achtergelegen straatjes te bezoeken) altijd treffen de grootsche vormen van deze hier zoo sobere Gothische bouworde.

Waar men ook rondwandelt in dit oude stadje, altijd merkt men de groote properheid der straten en de zekere welgedaanheid, die de woningen kenmerkt. In vroeger jaren lag hier een groot garnizoen, verspreid in talrijke kazernen; nu bestaat het nog slechts uit een kleine bezetting vestingartillerie. Ook zonder dat groote garnizoen waaraan Naarden voor een groot deel haar „nare" naam te wijten heeft, (het was daar in die vunze kazernen voor onze miliciens geen aangenaam

„dienen") kan de stad bestaan. , .

En dat ze 't ook best zonder de enge omwalling kan stellen, blijkt wel uit de omstandigheid, dat in de eerste jaren van den wereldoorlog coupures daarin zijn aangebracht, ten dienste van het verkeer. Vroege moest dat zich wringen door de nauwe doorgangen der poorten. Het logge, maar zoo bijzonder in deze omgeving passende, gevaarte der Amsterdamsche poort heeft plaats gemaakt voor een breeden toegangsweg en aan de andere zijde der stad is de weg door een coupure langs de Utrechtsche poort geleid. Deze poort dateert van 1877 en typeert in haar quasi-middeleeuwsche vormen het schoonheidsbegrip van het

laatste kwart der voorgaande eeuw. . , , , ,

Mooier, ja het allermooiste plekje van Naarden, is de haven nabij de Amsterdamsche poort, die niemand verzuime te gaan zien. Dit is een grachtje met een omgeving van verweerde walmuren, brugje en vervallen, elkaar steunende huisjes, in een omlijsting van levend groen,

Sluiten