Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der stad genoodzaakt al haar zilverwerk te gelde te maken en daarvan noodpenningen te doen slaan, omdat er gebrek aan gereed geld was. In April 1674 werden bij de onderhandelingen over het ontruimen der stad weder aanzienlijke sommen gevorderd, waarom later, om de gijzelaars in te lossen, besleien werd een kapitaal van f 100.000 te negotieeren.

De naam der Overijsselschen is in dat tijdperk door de betoonde lafhartigheid geschandvlekt. De regeering der stad Deventer werd veranderd en gezuiverd, zoodat geen der zes Nilanden, welke m het stadsbestuur zaten, daarin eene plaats kreeg.

De nu volgende eeuw was voor Deventer onbelangrijk. De stad deelde wel in de afwisselende twisten tusschen steden en ridderschap, maar belangrijke gebeurtenissen, de vermelding waardig, hadden niet plaats. We kunnen hierover het stilzwijgen bewaren en ons verplaatsen in de jaren 1775 en 1776, toen hevige stormen en geduchte watervloeden ook hier zich deden gelden. In 1784 had wederom eene overstrooming plaats, die eenige dagen duurde, den IJsseldijk bij den Platvoet deed bezwijken en veel schade aanrichtte.

Thans rest ons nog ten slotte in enkele trekken de lotgevallen vSn Deventer te schetsen, in de laatste jaren der 18e en de eerste der 19e eeuw.

Evenals overal in ons Vaderland werden ook de ingezetenen van Deventer besmet door de grondbeginselen van vrijheid, gelijkheid en broederschap, die tot een zegen voor het volk konden gerijpt zijn, als niet het bloed en de tranen voor die beginselen vergoten, veel aan de waarde er van hadden ontnomen. In beginsel goed te noemen hebben de uitspattingen van het onbewuste deel der natie, zoowel in ons Vaderland als elders daaraan het reine, verhevene en schoone ontnomen en dat wat een zegen had kunnen worden in een vloek verandert. Toch valt het niet te miskennen dat er bij het vele leed dat geleden is, ook veel zegen door is gewrocht p,n niet, voorhiia-ezien moet worden, dat, al verkeerden de

inwoners van ons land in betere verhouding dan die van Frankrijk, ook zij bij de groote nadeelen enkele voordeelen hebben verworven, die misschien te licht geteld, toch in de toekomst hunne vruchten hebben opgeleverd.

Wij lezen in verschillende handschriften, dat evenals in vroegere tijden, zelfs de bevriende, verbondene machten door Overijssel trokken, de sporen van plundering, roof en verbranding nalatende.

Overijssel was spoedig in de macht der Franschen, want zij werden met uitbundige vreugde door de patriotten ontvangen.

Sluiten