Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verpleegden worden onderscheiden in: Groote kostkoopers Voorster kostkoopers, Kleine kostkoopers en Kostgevers.

In de drie eerste klassen betaalt men naar evenredigheid van ouderdom eene som tot inkoop; in de laatste slechts een enti ee-geld; terwijl personen beneden de zestig* jaar niet opgenomen worden. Behalve vrije woning en wekelijksche uitkeering zijn hieraan nog vele voordeelen verbonden.

De bezoeker van Deventer verzuime niet om het gesticht dat door zijne rijke bezittingen op onbekrompen voet onderhonden wordt, om zijne nette en doelmatige inrichting te bezoeken en het zal hem verbazen, hoe het mogelijk is geweest 111 eene bekrompen vesting zooveel terrein te besteden voor weldadige doeleinden op zoo'n grootsche schaal, waarvan de geheele omgeving getuigt.

Aan het einde van de Bagijnenstraat vinden we ter rechterzijde _ het Krankzinnigen gesticht, dat uit den aard der inrichting voor vreemdelingen niet te bezichtigen is en ter Imkerzijde de Koninklijke Deventer Tapijtfabriek," bekend en beroemd door de aldaar vervaardigd wordende schoone, deugdelijke Smyrnasche tapijten.

Den bezoeker van Deventer kunnen wij ten sterkste aanraden het bezichtigen van deze inrichting niet te verzuimenJ kan zlch verzekerd houden van eene allerwelwillendste ontvangst en bekomt alle inlichtingen die hij verlangt.

Men vindt in dit gebouw eene bus, waarvan de opbrengst strekt om gebrekkige arbeiders te ondersteunen.

ij bevinden ons thans in de Smedenstraat die we, langs het Krankzinnigen gesticht wandelende, slechts een kort eind behoeven af te loopen, waarna we ter linkerhand de Badhuisstraat inslaande, al spoedig komen aan het Badhuis.

V ooi wie behoefte heeft om zich door een bad te verinsschen bestaat hier gelegenheid daar het dagelijks geopend en zeer gerieflijk ingericht is.

Men vindt er 1ste en 2de klasse badkamers voor zeer billijken prijs.

Links van ons vertoont zich een gebouw, dat door zijne aanzienlijke afmetingen onze belangstelling opwekt en de kaart van Deventer raadplegende zien we dat dit het St. Geertrmden Gasthuis is. Men bespeurt al aanstonds dat bij de daarstelling van dit gebouw geen kosten zijn gespaard en dat het even als de andere openbare gebouwen een sieraad van de stad Deventer uitmaakt.

Mocht het noodig zijn, wat wij n niet toewenschen, dat ge er moet worden opgenomen ter verpleging, ge kunt er u veilig toevertrouwen aan de hoede van de kundige doctoren

Sluiten