Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al worstelend winnen wij krachten, Al zoekende vinden wij 't spoor!

Het geestdriftig geloof moet door het ijskoude stortbad van den twijfel gestaald worden, eerst dan wortelt het vast in onze harten en wordt het een vruchtdragende boom, in wiens schaduwen wij, na iederen dag van wel volbrachten strijd en zorg, het vermoeide hoofd veilig te ruste kunnen leggen.

Zoo ging het ook Lilia. De overspannen verwachtingen, waarmede zij de reis aanvaard had, waren opgelost in een kalm vertrouwen, toen zij de grenzen van het bergland overschreed en het sombere hoogdal betrad.

II.

In het Hoogdal.

De koetsier, behoorende tot het dienstpersoneel van het hotel Strela in Davos-Platz had met zijn zweep op voor den hotelhouder verstaanbare wijze te kennen gegeven, dat nieuwe gasten waren aangekomen en daarmede ook Lilia's komst aangekondigd.

Zij was recht verheugd het einde der reis bereikt te hebben en niet minder blij dat de lastige oude heer, wien zij onderweg ontmoet had, in een ander hotel zijn intrek had genomen. Hoewel hij niet geacht kon worden tot de zieken te behooren, scheen hij toch van plan dien winter in Davos door te brengen. Bijna dage-

Sluiten