Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kocht door een Poolschen prins. Slechts een prins kon ze betalen.

De Sleeswijk Holsteiner zat niet ver van daar aan een tafeltje met oude en nieuwe boeken, precies zooals men dat ziet op markten. Hij had zich met een valschen baard en een ouden bruinen jas en pantalon zoo getooid, dat hij alleen aan zijn stem was te herkennen. Wat wist hij de oude stroosnijders aan de voorbijgangers goed en duur aan te preeken!

Bizonder veel bezoek had de tent van pastor Delitsch, die voor dien dag den naam droeg van Picolomini en voorgaf Italiaan te zijn. Bij hem was het grootste wonder, het achtste der wereld te zien: zich bewegende, sprekende en zingende wassenbeelden. Of het 't merkwaardige hiervan was of wel de buitengewoon bevallige wijze, waarop een allerliefst meisje tot bezoek noodde, ik weet het niet, maar niemand ging voorbij. In de tent was het schemerdonker. Men zag niet veel meer dan een voorwerp, 't welk veel had van een groote kast, waarover een gordijn. De voorstelling begon, zoodra de tent een voldoend aantal gasten bevatte. Tot zoo lang mocht men voor i franc op een stoel, voor 50 centimes op een bankje zitten. Waren er francs genoeg geïnd, dan kwam Signor Picolomini binnen en begon in' Italiaansch geaccentueerd Duitsch zijn speech. Hij vertelde dat hij uit Amerika per luchtballon had meegebracht drie wassenbeelden, die levend waren, eene wonderbare speling der natuur. Aan de Europeesche hoven was hij reeds geweest, waarover hij heel wat aardigs te vertellen wist. Daarna nam hij op plechtige wijze het gordijn weg en liet een weinig meer licht

Sluiten