Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedaan; toen na den strijd bij Bazeilles de Franschen op Sedan teruggeworpen waren en de catastrophe aldaar de wereld verbaasd had — toen kon men aannemen dat voor ons land het gevaar geweken was. Aan onze Belgische naburen echter viel de taak te beurt, 12000 Franschen te ontwapenen, die op hun grondgebied de

wijk genomen hadden.

Langzamerhand verflauwde de werkzaamheid ten onzent; bemoeizucht en wispelturigheid traden wederom op den voorgrond, en de koorden der beurs werden

meer en meer toegehaald.

Hoe dat in zijn werk^ging en zelfs oude rotten nog in den val liepen, moge blijken uit het volgend historisch feit, dat een te eigenaardig licht werpt op het bedrijf in die dagen, om het niet aan de vergetelheid te

ontrukken.

Ter elfder ure was besloten om de grachten van het fort Crevecoeur, die in den loop der jaren bedenkelijk ondiep waren geworden, uit te baggeren; geen geiing karwei. Ik ontving machtiging om eene overeenkomst te treffen met een aannemer, of liever „werkbaas" zooals hij voor declaratiewerk moest worden betiteld, tei uitvoering van dit werk; echter met de voorzichtige aanmaning om niet in jeugdige onbezonnenheid h e t g e h e e 1 e werk uit te besteden, doch een accoord te maken voor een zekeren eenheidsprijs per kubieken

Meter.

In zooverre was dit billijk, want er konden vele duizenden mede gemoeid zijn; iedere vijf dagen moesten de rekeningen worden afgesloten, en de mogelijkheid bestond immers, dat onverwacht de bron van beschik-

Sluiten