Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kostbare stads-bibliotheek, een aantal zeldzame werken en manuscripten bevattende, vernield; een onschatbaar verlies.

Moeilijk kan men zich een denkbeeld vormen van de verwoesting, door zulk een bombardement aangericht en de beschrijving, daarvan gegeven, bleef verre beneden de droeve werkelijkheid. erschrikkelijk was het tooneel vooral des nachts; de hemel gloeide dan van vuur. \ an beide zijden was het schieten zóó onafgebroken, dat 't een voortdurend rollen van den donder geleek. Donker stak de slanke spits der kathedraal tegen het bloedroode zwerk af; telkens schitterde de oude dom in eene zee van licht, wanneer de vlammen uitsloegen en de bommen uiteenspatten in de lucht. Van verre gezien, scheen Straatsburg een vuurpoel, en de lange rijen populieren rondom de wallen schenen spookachtige schildwachten, die post hielden rondom het verblijf van Satan. Knal op knal, kolommen van rook en vuur, en flikkering op flikkering! En wanneer men bedenkt, dat elk dier flikkeringen de wreede verminking, den dood van grootendeels weerlooze burgers kon veroorzaken, dan krimpt

nóg het hart."

Een gelijk lot had' de welvarende hoofdplaats onzer provincie Noord-Brabant getroffen, wanneer ook zij belegerd ware geworden; gekneld in eene bevestiging, welke haar niet beschermd, maar verstikt zoude hebben. Toen door de enge insluiting en het hevig bombardement de ellende in Straatsburg ondragelijk geworden was en de bisschop den Duitschen bevelhebber of diens plaatsvervanger een onderhoud verzocht, om den nood der burgerij te klagen en te smeeken dat een einde

Sluiten