Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ja, dat meen ik eerlijk."

Te Berlijn teruggekomen, hoorde ik toevallig aanstonds van eene positie, die mij toescheen niet ongeschikt voor haar te zijn, en haastte mij haar dat te melden.

Het antwoord bleef bijna een week uit en luidde toen aldus:

„Hartelijk dank voor uwe berichten. Geef u echter „verder voor mij geene moeite, want ik heb mij verdoofd met Cantor W eisse en wij hopen binnen enkele „weken te trouwen.

„Wees niet boos, dat ik u voor niet ingespannen heb. „Geloof vooral niet dat ik u bedroog, toen ik u verdocht, naar een betrekking voor mij om te kijken. Uwe „bemoeiingen zijn niet te vergeefs geweest. U hebt mij „daardoor een grooten dienst gedaan, namelijk door mij „een uitweg te openen.

„Ik voelde dat ik niet vrij tegenover dit huwelijksaanzoek stond, zoolang ik in gevaar was het aan te „nemen uit nood: bij gebrek aan een andere bestaansmogelijkheid. Uw brief bezorgde mij het uitzicht op „zulk eene mogelijkheid en daarmee de noodige ontspanning tot een vrije keuze.

„Nu heb ik gekozen en hoop dat ik blijken zal nog „jong genoeg te zijn om mij in zulk een geheel nieuw „leven te schikken.

„Oprecht de uwe RMENTRUD SCHULZE."

Ik wenschte haar geluk en vernam in den herfst dat zij werkelijk getrouwd was.

i.

II

Sluiten