Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen, een paar melodieuse tonen blies, vond de kou onbehagelijk en verlangde naar zomerweer.

Op mijn vraag of ieder jaar de Mei hier zoo scherp was, antwoordde hij:

„Ditmaal hebben de heksen op den Bloksberg extra erg huisgehouden."

Ik keek hem van ter zijde aan, niet zeker in hoever die uitdrukking hem ernst was.

„Ja, opmerkelijk is het," ging hij voort: „de heele maand April is mooi geweest; en eensklaps in den eersten Meinacht stak er een storm op, die de heele natuur van streek bracht, zoodat wij er nog altijd de gevolgen van ondervinden."

Ik liet het thema van de heksen glippen; want als hij er aan geloofde, wou ik hem niet ergeren en als hij mij trachtte beet te nemen, wou ik er niet inloopen. Dus vroeg ik of het hier, om dezen tijd van 't jaar, nog sneeuwde.

„O, soms sneeuwt het in Juni nog!"

„En lijden de landbouwproducten daar niet onder? En de vruchtboomen langs de wegen?"

„Ja, soms is dat kwaad genoeg. Menigmaal wordt de oogst heelemaal bedorven."

„En kan men.... kan men daar niets aan doen? Ik meen: het vermijden, er zich naar inrichten?"

„Dat is niet goed," zei hij, halfluid.

„Hoe dat?" vroeg ik, geprikkeld door zijn geheimzinnigen toon.

„Als men wijzer zijn wil dan Onze Lieve Heer, dan mengt zich de duivel in het spel, en dan is het nog erger." „Hoezoo ?"

Sluiten