Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De beelden die mij eerst zoo duidelijk voor zweefden verloren langzamerhand hun helderen omtrek, ze werden vager en vager en verzonken eindelijk geheel achter het dichte floers dat mij de oogen versluierde, terwijl mijn geest onmerkbaar het land der droomen in gleed.

pa -ra - di

Het laatste waar ik nog eenig besef van overhield was een plotseling schril"*afgebroken toon en het voorzichtig openen der huisdeur.

Toen ik ontwaakte stond de zon hoog aan den hemel. Het lichtje naast me brandde niet meer.... opgeteerd was de olie tot den laatsten druppel toe ...!

Drie dagen daarna verliet de student het pension, waarschijnlijk om elders zijne interessante levensstudies

voort te zetten.

Mogelijk zullen tijd en omstandigheden wel oog om oog en tand om tand met hem te richte gaan. Nu verderft hij in zijne groene jongelingsjaren roekeloos de onschuld; op lateren meer prikkelbaren leeftijd wordt misschien zijn eigen leven verwoest door de eene of andere verlorene door wie hij, op zijn beurt, gewetenloos in een poel van vernedering en ellende gesleept wordt. Misschien vloekt hij dan wel in zijne machtelooze woede het geheele vrouwelijke geslacht als vals>.h

Sluiten