Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had mijn oud-ambtgenoot zijn H o 11 o w a y-p i 11 e n onder zoo ongunstige omstandigheden geschreven, ik zou hem nooit zijn hard gevallen!

Gewoon mijn tijd goed te besteden, ging dat jaren lang naar wensch, zonder dat 's Lands militaire dienst er onder leed; ik heb trouwens nooit kunnen beseffen, waarom het gebruiken van den morgendrank in de soos of het 's avonds invallen als vierde man zooveel verdienstelijker was dan zich onledig te houden met belletrie. En volgaarne hadde ik de weelde mij veroorloofd, onverdeeld me aan krijgskundige vakken te wijden, wanneer ik eene oude erftante had gehad, die mij hiertoe had willen in staat stellen; bij ontstentenis van dusdanige nuttige bloedverwante zag ik mij wel verplicht, wat lager bij den beganen grond te blijven.

Deze kleine toelichting ter voorkoming van andere voor-de-hand-liggende opmerkingen van al dan niet bevoegde zijde.

Maakte de autoriteit het wat al te gortig, dan moesten zeer bijzondere maatregelen dezerzijds getroffen worden. Somwijlen namelijk bekwam ik de opdracht om met mijne compagnie naar eene hoogte aan den horizon te. trekken en op die kale verhevenheid een veldwerk op te werpen; met die grap waren dan 'n twee- of drietal etmalen gemoeid, dag en nacht doorwerkende.

Een vereerende uitnoodiging; maar eenigszins belemmerend voor iemand, die tevens periodieke uitgaven had te verzorgen.

Fluks het ontwerp vervaardigd voor die proeve van vluchtige versterkingskunst, het rapier getrokken en met slaande trom de manschap naar de aangewezen plek

Sluiten