Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten vier ure was alles gereed. De manschap had in de, als uit den grond opgerezen, veldkeukens de soep gekookt en met smaak genuttigd, en alles was onder dak gebracht; dat wil zeggen onder de beschutting van tenten, die aan het Zuiderzee-strand zich verhieven en een schilderachtig schouwspel opleverden.

Maar dat wil ik wel zeggen, zonder den kloeken sergeant van de mineurs en zijn vier bedrijvige mannen zou de uitkomst allicht anders zijn geweest.

Intusschen was ons veldwerk mooi gevorderd; hetgeen met genoegdoening werd geconstateerd. Vooral wanneer het weder gunstig blijft, is zulke arbeid niet onaangenaam; maakt echter atmospherische neerslag de menschen tot op 't hemd toe nat, dan behoeft men nog geen nurk te zijn om ongaarne zonder voorbehoud dit te onderschrijven. En minder benijdenswaardig nog wordt dergelijk werk, wanneer in oorlogstijd onverwacht op je geschoten wordt.

-Maar noch van regenbuien, noch van kogelregen hadden we ditmaal last; het was zelfs drukkend warm geweest, zoodat de dauw, die de schemering voorafging, iets verkwikkelijks had. Meer en meer viel de duisternis in, de gezichtskring werd beperkt, het kamp ginds in de diepte was weldra aan het oog onttrokken, en een gevoel van verlatenheid ging gepaard met de toenemende donkerheid. Daar geen gevaarlijke vijand verondersteld werd, kon de arbeid met kunstlicht worden

voortgezet; namelijk lantarens, welke niet kunnen con1.

'4

Sluiten