Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanzienlijk was; die val had mijn groei belemmerd en bovendien mijn lichaam misvormd. Korten tijd geleden was bij het onderwijs in de Algemeene Geschiedenis met ons behandeld „de zeden en gebruiken der oude Grieken", en wel bijzonderlijk die der Spartanen. Daarbij hadden we ook gelezen, dat bij die Spartanen ieder kind, dat onregelmatig van lichaamsvorm ter wereld kwam, onmiddellijk werd gedood; maar wat er gedaan werd met bakers, die door onachtzaamheid oorzaak van die misvorming waren, zie — dat stond er nu weer niet bij! "W at moet men zich af en toe toch ergeren aan de onnauwkeurigheid en oppervlakkigheid der oudere historici!

O, de gedachte aan die misvorming was onuitstaanbaar! Die baker, die baker!... En ik begon weer: — want ik had, als een vertroostend lied in bitter lijden, dien zin opgeschreven — „O, oude, leelijke tang van een baker, met je ..."

In weerwil van al het goede, dat ons — reeds langen tijd geleden — Hildebrand van de baker in 't algemeen verteld heeft, van de vermaning „Houd uwe baker in eere! , die hij ons schonk; in weerwil van wat Justus van Maurik ons — nog niet zoo lang geleden — in een zijner korte, pittige stukjes uitmuntends schetste van de bekwaamheden, van de onmisbaarheid der baker; in weerw il van al de lofredenen en lofliederen die door nog zoovele schrijvers en dichters meer op de baker zijn uitgebracht of nog zullen worden uitgebracht, ben ik zoo vrij geweest altijd nog een zekeren argwaan te koesteren tegen die zoo voortreffelijke vrouw. En wel hoofdzakelijk heb ik op het oog die wèlbedaagde, die

Sluiten