Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zoo wordt de vorst gestraft, die zijne eeden verbreekt," sprak hij. „U heb ik willen laten zien, hoe ver mijn macht strekt. Uwe moeder was eene brave vrouw, ter wille van haar heb ik uw leven gespaard, bovendien stel ik vertrouwen in u. Toon u dat vertrouwen waardig en ik zal u helpen. Leef in vrede niet alleen met uwen schoonvader, maar met alle vorsten der aarde, dat is m ij n wil.

Het paleis boven op den berg, eenmaal door zijn vader voor zijne moeder gebouwd, was gespaard gebleven, daar bracht Mangkoe Tjro Negiri eene maand later zijne innig geliefde, jonge vrouw.

De berggeest toonde zich gedurende de regeering van haar uitverkoren koningskind zeer inschikkelijk. Het land, dat door zijne strenge straf veel geleden had, begunstigde hij met al zijne goede gaven, waardoor het weldra weer tot het bloeiendste gedeelte van het rijk behoorde.

Niet alleen in deze streken doet de berggeest van zijn macht spreken, maar hij strekt die over heel de wereld uit.

Wanneer een vorst niet aan zijne verplichtingen voldoet of twist en tweedracht zaait, dan laat hij zijne stem weer hooren. Gewoonlijk is een onderaardsch gerommel of eene lichte trilling der aarde voldoende om den ongehoorzame tot zijn plicht te brengen, stoort hij zich echter niet aan zijne vermaning, dan opent hij zijne woning en voor de aardbeving bukt zelfs de machtigste vorst....

Sluiten