Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den onderwijzer gevorderde juistheid van uitvoering te bereiken.

Daarop volgde eene berisping, die besloten werd met de woorden:

„En nu voor 't laatst; bij het zwenken worden de hoofden naar den omzwenkenden vleugel gedraaid en de oogen gevestigd op de lijn der oogen van hen, die zich aan die zijde in het gelid bevinden, om zoodoende de richting te onderhouden."

Wederom wordt het commando gedaan en wederom bespeurt de onderwijzer, dat een zijner leerlingen naar den grond ziet. Dat is hem te kras en aan zijn toorn geeft hij lucht door den uitroep:

„N°. 8, driedubbele Chinees, ik heb je gezegd: kijk langs de lijn der oogen in het gelid, maar niet langs de lijn der eksteroogen, zooals jij schijnt te denken!"

De nu volgende uitvoering mocht eindelijk de tevredenheid van den sergeant wegdragen, maar tijden daarna bleef het voor de oningewijden een raadsel, hoe iemand aan den bijnaam „driedubbele" kon komen, dien de kameraden van stonde af aan aan N°. 8 toekenden.

Waar het pas gaf, bleef echter een goedkeurend, bemoedigend woord evenmin achterwege en geleidelijk werd het aantal terechtwijzingen op verblijdende wijze beperkt. Trouwens toen naderde ook de dag van afexerceeren, een dag van beteekenis in het leven van den jongen militair. Dan toch wordt hij aan eene proefexercitie onder het strenge oog van den bevelvoerenden officier onderworpen en deze beslist daarna of de verkregen vaardigheid van dien aard is, dat de recruut als geoefend kan beschouwd worden.

Sluiten