Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weldra stoomde de trein het station binnen en eenige oogenblikken later rukte de troep naar de welbekende kazerne, omstuwd door een dichte menigte en met een gevoel alsof de onafhankelijkheid van het vaderland, aan hunne handen toevertrouwd, door de kracht hunner bajonetten was bewaard gebleven. Weinige dagen later was alles weer op den ouden voet bij het Bataillon ingericht en exerceerde Bramsen opnieuw met de recruten, met het gevolg, dat hij een zestal weken later zijne overplaatsing kreeg bij het regiment zijner keuze. Boven de wolken van vreugde bereidde hij zich op zijn op handen zijnd vertrek voor, dat met rasse schreden naderde en dat hem zou terugvoeren in de nabijheid zijner naaste betrekkingen.

Maar hoezeer ook verheugd over zijne overplaatsing en bevordering, toch voelde hij op het oogenblik van vertrek hoezeer zijn verblijf te Kampen een band had gevormd tusschen hem en de omgeving, waarin hij zoo lang had vertoefd en toen de boot vertrok, waarmede hij een gedeelte van de reis zou afleggen en hij een laatsten blik wierp op het hooge gebouw, dat hem zoo geruimen tijd had geherbergd en waarin hij zooveel trouwe kameraden achterliet, toen kon hij slechts met moeite de zichtbare uiting bedwingen, van hetgeen er omging in zijn gemoed.

Sluiten